algemene voorwaarden

DE KRACHTWIJZER BUDEL

Art. 1. Defenities

Eigenaar/Docent: School o.l.v. Sanne Blom

Klant: de wederpartij van De Krachtwijzer Cliënt/Cursist

Diensten/artikelen: Opleiding-workshops en lessen danwel andere diensten die door de eigenaar in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd. Op de diensten/artikelen (o.a. opleiding/training/begeleiding en cursussen enz.) die door De Krachtwijzer uitgevoerd worden gelden de algemene voorwaarden van De Krachtwijzer

Art. 2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van De Krachtwijzer zijn van toepassing op alle diensten/artikelen van de school/de eigenaar/docent.

Het aanvaarden van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door het centrum/eigenaar zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Art. 3. Geheimhouding en inzagerecht

De school/eigenaar/de docent zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voorzover het centrum/eigenaar/de docent daartoe (wettelijk) verplicht is of  hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke dan wel mondelinge toestemming heeft verkregen van de cliënt.

De school/eigenaar/de docent de geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Art. 4 Aansprakelijkheid

De school/eigenaar/de docent geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische en/of psychische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de school/eigenaar/de docent.

Zij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De school/eigenaar/de docent is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door bovengenoemde mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De klant is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij het centrum/eigenaar/de docent verantwoordelijk wil stellen.

De klant verplicht zich alle relevante informatie mondeling of schriftelijk aan de school/eigenaar/de docent vermelden. De school/eigenaar/de docent niet aansprakelijk voor schade als gevolg van achtergehouden of onvolledige informatie betreffende de overeengekomen dienstverlening.

De school/eigenaar/de docent op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het door de klant uit eigen beweging aanpassen van (reguliere)medicatie. De klant wordt verantwoordelijk geacht (reguliere)medicatie alleen in overleg met de huisarts/specialist aan te passen.

Verantwoordelijkheid
Bij deelname opleiding neemt elke deelnemer volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf in de groep. De docenten en begeleiders zijn niet aansprakelijk voor fysieke of psychische klachten.
Wanneer iemand medicatie gebruikt zoals anti-depressiva, zwanger is of ernstige psychische problemen heeft dien je dit voor aanvang van deelname aan te geven. Deelname is dan niet mogelijk.

Bij uitstapjes/excursies tijdens en/of als onderdeel van een les of cursusdag neemt elke deelnemer ook volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf in de groep en geldt bovengenoemde. Deelnemer gaat op eigen gelegenheid naar de doorgegeven locatie. Gemaakte reiskosten zijn voor eigen rekening en worden niet door de krachtwijzer vergoedt. De Krachtwijzer is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of situaties zoals bv een botsing of ongeluk, psychische of fysieke klachten. Zij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Toelatingscriteria beroepsopleiding Levenskunde en Familiesysteem therapie

Toelatingscriteria leerjaar 1:
Ouder dan 20 jaar
Minimaal VMBO TL diploma

Toelatingscriteria leerjaar 2:
Positief afgerond leerjaar 1 Opleiding Levenskunde en Familiesysteem therapie
Ouder dan 20 jaar
Minimaal VMBO TL diploma

Toelatingscriteria leerjaar 3:
Positief afgeronde Opleiding Levenskunde en Familiesysteem therapie lrj 1+2
Ouder dan 20 jaar
Minimaal VMBO TL diploma

Toelatingscriteria dagworkshop en groeitrajecten:

Workshop Familieopstellingen
Minimaal VMBO TL diploma
Ouder dan 18

De bespiegelingen van het kind
Minimaal VMBO TL diploma
Ouder dan 18

De bespiegelingen van je partner
Minimaal VMBO TL diploma
Ouder dan 18

Afscheid nemen van je gemis en liefdespijn
Minimaal VMBO TL diploma
Ouder dan 18


Aan jezelf werken-de weg naar binnen Weekend 

Minimaal VMBO TL diploma
Ouder dan 18

Levenskunde Groeitraject
Minimaal VMBO TL diploma
Ouder dan 18

Art 5. Inschrijving, facturering, betaling en annulering

Facturering vindt plaats op basis van de tussen de school/eigenaar/de docenten de cliënt overeengekomen tarieven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt contant of indien zo overeengekomen binnen 7 dagen na de factuurdatum zonder enig beroep op verrekening de factuur te voldoen.

Annulering inschrijving of tussentijdse opzegging

(Beroeps)opleidingen

Inschrijving/aanmelding voor de (beroeps)opleiding/training kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering voor startdatum bent u de aanbetaling verschuldigd.  Wijzigingen startdata voorbehouden. Heeft u ineens betaald krijgt u tot aanvang opleiding uw betaling minus aanbetaling geretourneerd. Erna worden er geen retourbetalingen gedaan.

Annulering bij kwartaalbetalingen worden opgeheven na eerstvolgende kwartaal. Dus niet tijdens het lopende kwartaal.

Lezingen/workshops dienen, tenzij anders overeengekomen, vooraf via een betaallink óf ter plaatse betaald te worden tegen overleg van een kwitantie/factuur. Soms met aanbetaling. Deze wordt niet geretourneerd.

Bij annulering door de cliënt/deelnemer voor een bijscholing/training of meerdaagseworkshop of weekend binnen 5 weken voor aanvang van de cursus dient het volledige bedrag voldaan te worden. Bij annulering door de cliënt tijdens de workshop wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, restitutie is niet mogelijk.

Bij annulering door ons door ziekte of een uitzonderlijke situatie voor aanvang van een (meerdaagse) cursus/workshop heeft een deelnemer recht op bijdrage aan de workshop op eerstvolgende nieuwe datum. Wanneer deelnemer niet kan deelnemen op eerstvolgende datum wordt er geen restitutie gedaan.

Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. het inschrijfformulier op deze website of d.m.v. een e-mail bericht met volledige adres gegevens.

Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.

Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.

Deze bedenktermijn vervalt als de opleiding/training/workshop aanvangt binnen de termijn van 14 werkdagen.

Bij annulering van uw inschrijving tot vijf weken voor aanvang van de training/workshop, wordt 15% van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht. Bij opleidingen geldt de regel mbt de aanbetaling die u bij annulering verschuldigd bent.

Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. Het centrum/eigenaar/de docent is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Het centrum/eigenaar/de docent zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van de vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen advocaten, deurwaarders en incassobureau’s, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. Het centrum/eigenaar/de docent is gerechtigd de gemaakte administratiekosten in rekening brengen die hierbij gemaakt worden.

Producten en andere goederen alsmede cursusmateriaal geleverd door de school/eigenaar/de docent blijven tot volledige betaling heeft plaatsgevonden geheel eigendom van de school/eigenaar/de docent zijn copyright

Annulering van gemaakte afspraken voor consulten/behandelingen dienen minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is het centrum/eigenaar/de docent gerechtigd de betreffende dienst(en) volledig (100%) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle door hem/haar gemaakte kosten.

De school/eigenaar/de docent in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dit zal eveneens uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip gebeuren. In geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden is de school/eigenaar/de docent gerechtigd de afspraak binnen de genoemde 24 uur te wijzigen/annuleren zonder dat hiervoor kosten verbonden zijn voor de school/eigenaar/de docent.

De krachtwijzer behoudt zich het recht toe om bij een groepsgrootte van een minimum aantal van 8 door afmelding en/of uitvallers en in uitzonderlijke situaties groepen samen te voegen.

Art. 6. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van het centrum/eigenaar/de docent is het Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met de dienstverlening van het centrum/eigenaar/de docent die tot de competentie horen van de rechtbank, is uitsluitend de rechtbank bevoegd.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Yogalessen 

Art. 7. Eigen risico en aansprakelijkheid:

De deelnemer aan een les beoefent op eigen risico.
De krachtwijzer is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk of psychisch letsel voor, tijdens of na een les.

Art. 9. Reserveren van een les


-Kan online via de site door een ticket te kopen. Tickets zijn non-refundable.
Je ticket kan wel doorverkocht worden. Je geeft dit zelf door aan ons. 

-De data staat altijd op de wesbite
De Krachtwijzer behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen, een les te annuleren en/of een docent te wijzingen.

Art. 10 (bron By Veda)

De Krachtwijzer werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van goede kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les of workshop, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. De Krachtwijzer adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Reis.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Copyright© 2021 berust bij De Krachtwijzer, Sanne Blom.